Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin

nabidka TH 7 Ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. TH umožňují systematickou práci s motivací a odpovědností žáků, stejně jako prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu.

V současné době jsme zaznamenali trend k návratu v této třídnické práci a zakomponování třídnických hodin přímo do rozvrhu. Současně se ale také setkáváme se zpětnou vazbou, že pedagogové často neví, jak tento prostor pojmout a naplnit tak, aby byl oběma stranami vnímán jako přínosný. Z nestrukturovaného prostoru bez zřejmého cíle mají často obavy, což vede k narušení efektivity této čím dál tím podstatnější práce ve směru prevence rozvoje sociálně-patologických jevů v rámci skupiny.

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.