Smluvní podmínky

Všeobecné podmínky - vzdělavání-wenku

Tyto podmínky se vztahují na vzdělávací akce pořádané pro jednotlivce z řad pedagogické veřejnosti.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.
 • Agentura pořádá vzdělávací kurzy a školení vč. lektorské činnosti v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Agentura je akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Akreditace Agentury vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A PLATBA CENY

Smluvní vztah definitivně vzniká splacením celé ceny vzdělávací akce dle podmínek uvedených v čl. III. pod přiděleným variabilním symbolem.

III. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

 • Účastník má právo kdykoliv před zahájením vzdělávací akce zrušit svou účast, a to písemným odstoupením od smlouvy (e-mailem, příp. poštou). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto odstoupení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

od 4 do 1 dne před vzdělávací akcí                                50 % z ceny vzdělávací akce
24 a méně hodin před vzdělávací akcí                           100 % z ceny vzdělávací akce

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Účastník je oprávněn vyžádat si další doplňující informace o vzdělávací akci.
 • Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny vzdělávací akce poskytována v souladu s nabídkou/smlouvou, má Účastník právo podat reklamaci podle § 2537 odst. 2) OZ, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.
 • Podávání stížností na práci zaměstnanců, nebo nedodržení kodexů Agentury se řídí stejnými postupy jako řešení reklamací.
 • V případě, že bude nutné prezenční vzdělávací akci zrušit z důvodu zásahu vyšší moci (např. epidemie a pandemie, zásahy ze strany orgánů moci státu atd.), proběhne vzdělávací akce formou webináře, pokud to její charakter umožní. Agentura nabídne Účastníkům alespoň 3 různé termíny v rozsahu 3 měsíců následujících po plánovaném termínu prezenční vzdělávací akce. Pokud si Účastník z nabízených termínů nevybere, nemá nárok na vrácení peněz.
 • V případě, že nebude možné realizovat plánovanou vzdělávací akci prezenčně ani on-line, vrátí Agentura Účastníkovi 75 % z ceny vzdělávací akce.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění závazné přihlášky/smlouvy na vzdělávací akci zpracovávat osobní údaje Účastníka.
 • Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním viz níže Ochrana osobních údajů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Obě smluvní strany jsou povinny nakládat s veškerými informacemi, které se vzájemně dozví během vzdělávací akce, jako s obchodním tajemstvím. Tento závazek trvá i po ukončení vzdělávací akce.
 • Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení závazné přihlášky Agenturou.
 • Závaznou přihlášku lze doplňovat nebo měnit pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky. V ostatním se smlouva/závazná přihláška řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Agentura Wenku s.r.o., se sídlem Na Hanspaulce 799/37, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 28431375 (dále jen "Agentura Wenku"), tímto podává informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpis, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se na Agenturu Wenku obrátili.

Oprávnění Agentury Wenku

Agentura Wenku je správcem osobních údajů.

Agentura Wenku má zákonné oprávnění za účelem uzavření přihlášky ke vzdělávání zpracovávat osobní údaje všech Účastníků vzdělávání.

Agentura Wenku je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky Účastníkům zasílat bez explicitního souhlasu. V každém takovém e-mailu je uvedena možnost zrušit odebírání těchto nabídek tak, že Účastník odpoví slovíčkem "Neodebírat".

Osobní údaje a citlivé údaje Účastníků

K osobním údajům Účastníků patří jméno, příjmení a datum narození, které zpracováváme za účelem uzavření a plnění uzavřené přihlášky o vzdělávání. Dále evidujeme telefonní čísla a e-mailové adresy Účastníků za účelem informování o objednaném vzdělávání a další související komunikace a za účelem zasílání obchodně marketingových nabídek a sdělení. Při přímých platbách od Účastníků evidujeme i bankovní účty, a to za účelem informování o platbách za objednané vzdělávání. V případě vyplnění fakturačních údajů, evidujeme i ty pro potřeby zpracování účetních podkladů.

Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném firemním serveru, který má monitorovaný a omezený přístup pouze v lokální síti LAN, která je před vstupy z internetu chráněna pomocí packet firewall neumožňující přístup k složkám v síti LAN.

K osobním údajům mají přístup zaměstnanci Agentury Wenku v rámci sítě LAN, případně i v tištěné formě.

Všichni zaměstnanci včetně externích povinně podepisují a dodržují mlčenlivost a nakládají s těmito údaji v souladu s výše uvedeným Nařízením EU.

Účel a doba zpracování

Agentura Wenku zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek stanovených platnou právní normou za účelem uzavření a plnění smlouvy o vzdělávání.

Účastník vzdělávání jako subjekt údajů je srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace vzdělávání.

Osobní údaje Objednatele budou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Agentury Wenku:
1) vedení vnitřní evidence Objednatelů;
2) přímý marketing;
3) účetnictví Agetury Wenku;
4) vyřizování reklamací a uplatňování nároků.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností, pro účely oprávněného zájmu Agentury Wenku a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví a zákona o archivnictví.

Subjekt údajů má mimo jiné právo:
1) požádat Agenturu Wenku o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a získat osobní údaje, které poskytl;
2) aby Agentura Wenku bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné osobní údaje o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení;
3) na odvolání uděleného souhlasu;
4) podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů;
5) aby Agentura Wenku bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje o něm, pokud je dán některý z důvodů:
   a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   b) subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
   c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují.

V Praze dne 14. 2. 2021